Czech Republic - Waste Management


Table of contents:


 

Waste Generation:

 

Trend in waste generation

Graf 1   Vývoj produkce odpadů v letech 2002 - 2012

source: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/tab/F30044FEB2

 

Graf 7   Způsoby nakládání s komunálními odpady v roce 2012

source: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/tab/F300454683

 

Graf 5   Vývoj produkce komunálních odpadů v letech 2002 - 2012

source: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/tab/F30045314B

 

Graf 8   Vývoj nakládání s komunálním odpadem 2006 - 2012

source: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/tab/F300455107

 

Graf 9   Způsoby nakládání s odpady 2002 - 2012

source: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/tab/F300455AC5

 

Graf 10  Dovoz a vývoz odpadů v letech 2004 - 2012

source: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/tab/F3004565A2

 

Graf 13  Produkce druhotných surovin v roce 2012

source: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/tab/F300458B79

 

Waste generation; 2012

v t  
       Tonnes
  Celkem
Total
v tom:  
nebezpečné
Hazardous
ostatní
Non-hazardous
Produkce odpadů celkem 23 435 996 1 488 345 21 947 651 Waste generation, total
v tom:          
z podniků   19 938 705 1 474 481 18 464 225 Waste generated by enterprises
z toho:                                                
odpad podobný
komunálnímu odpadu
  944 759 1 706 943 053 Waste similar to municipal waste
z toho:                                         CZ-NACE       CZ-NACE div.
zemědělství, lesnictví a rybářství 01-03 196 065 4 383 191 681 Agriculture, forestry and fishing
těžba a dobývání 05-09 167 420 10 329 157 091 Mining and quarring
zpracovatelský průmysl 10-33 4 376 398 493 698 3 882 699 Manufacturing
výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 35 1 062 880 23 037 1 039 843 Electricity, gas, steam and air conditioning supply
činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 37-39 2 799 850 581 332 2 218 518 Water supply; sewerage, waste management
and remediation activities
stavebnictví 41-43 8 592 895 266 684 8 326 211 Construction
doprava a skladování 49-53 231 961 17 218 214 743 Transport and storage
z obcí 3 497 291 13 864 3 483 426 Waste generated by municipalities
z toho                                                                  
komunální odpad                                                     3 232 643 6 793 3 225 850  Municipal waste                                    

source: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/F300438699/$File/w20011301.pdf

 

Generation of industrial and municipal waste: by region; 2012

ČR, kraj
CZ, Region
Průmyslové
odpady1)
v t
Industrial
waste1)
Tonnes
Průmyslový
odpad
v kg/obyvatele
Industrial
waste
kg per capita
Komunální
odpady
v  t 
Municipal
waste
Tonnes 
Komunální
odpad
v kg/obyvatele
Municipal
waste
kg per capita
Odděleně
sbírané složky
v kg/obyvatele
Waste
components
collected
separately
Česká republika
Czech Republic
4 376 398 416 3 232 643 308 43
v tom:          
Hl. m. Praha 363 666 292 377 982 304 49
Středočeský 526 562 409 482 589 375 40
Jihočeský 198 374 312 197 713 311 45
Plzeňský 228 344 399 138 932 243 44
Karlovarský 45 082 149 86 332 285 36
Ústecký 353 318 427 263 476 318 37
Liberecký 120 111 274 121 060 276 37
Královéhradecký 157 577 285 151 872 274 47
Pardubický 134 114 260 151 861 294 40
Kraj Vysočina 187 734 367 166 683 326 53
Jihomoravský 402 062 344 323 529 277 34
Olomoucký 241 919 379 203 126 318 43
Zlínský 166 470 283 176 705 300 52
Moravskoslezský 1 251 064 1 019 390 782 318 43
           
1) Průmyslové odpady zahrnují odpady z odvětví
CZ-NACE 10 - 33
1) Industrial waste includes  waste generated by activities classified under CZ-NACE divisions 10 - 33

source: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/F30043E1B1/$File/w20011305.pdf

 

Generation of municipal waste

v t           Tonnes
  2008 2009 2010 2011 2012  
Produkce komunálních
odpadů celkem
3 175 934 3 309 667 3 334 240 3 357 877 3 232 643 Municipal waste
generation,total
z toho:            
běžný svoz 2 282 866 2 374 027 2 390 421 2 446 597 2 195 867 Standard collection of waste
svoz objemného odpadu 362 054 402 899 352 339 361 592 312 708 Collection of bulky waste
odpady z komunálních služeb  76 804 72 438 62 587 66 204 56 574 Waste from municipal services 
odděleně sbírané složky 454 210 460 302 528 893 483 483 448 088 Waste components collected separately
z toho:            
papír - - - 158 348 147 975 Paper
sklo - - - 120 358 112 872 Glass
plasty - - - 102 772 100 703 Plastics
kovy - - - 53 164 40 841 Metals
z toho:            
biologicky rozložitelný odpad - - - 1 645 704 1 505 699 Biodegradable waste

source:  http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/F30043EDF8/$File/w20011306.pdf


 

Waste Treatment

 

Municipal waste management

v t             Tonnes
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  
Skládkování  (D1-D7, D12) 2 120 528 2 057 429 2 113 893 2 161 801 2 167 041 1 827 868 MW landfilled
Spalování
s využitím tepla (R1)
388 681 367 470 369 953 494 949 607 222 651 563 MW incinerated
with energy recovery
Spalování
bez využití tepla (D10)
1 646 1 723 2 120 2 152 2 618 2 834 MW incinerated
without energy recovery
Recyklace (R2-R12) 276 075 279 849 352 787 451 765 495 695 665 279 MW recycled 
Kompostování (N13) 30 444 50 187 55 712 75 724 73 762 85 099 MW composted
               
*)  Od roku 2010 byla upravena metodika výpočtu.   
Data 2006 - 2009 byla přepočtena.
  *) Since 2010 methodology of calculation has been changed. Data 2006 - 2009 were recalculated.

source: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/F30043FA42/$File/w20011307.pdf

 

Methods of waste management; 2012

v t          Tonnes
  Celkem
Total 
v tom:  
nebezpečný
Hazardous
ostatní
Non-hazardous 
Nakládání s odpady celkem 30 237 544 2 053 153 28 184 392 Waste management, total
v tom:        
Využití celkem 11 971 852 478 656 11 493 196 Recovery, total
z toho:          
R1 využití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie  959 048 38 261 920 787 Use principally as a fuel or other means to generate energy 
R2 získání/regenerace rozpouštědel 709 566 144 Solvent reclamation/regeneration
R3 získání/regenerace organických látek (mimo kompostování) 452 416 2 173 450 243 Recycling/reclamation of organic substances not used as solvents (except composting)
R4 recyklace/znovuzískání kovů
a kovových sloučenin
2 142 309 138 283 2 004 026 Recycling/reclamation of metals and metal compounds
R5 recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 3 583 872 8 942 3 574 930 Recycling/reclamation of other inorganic materials
R9 rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného
použití olejů
2 924 2 035 889 Oil refining or other reuses of oil
R10 aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 769 010 i.d. i.d. Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement
R11 jiný způsob využití odpadů 862 343 103 827 758 516 Other recovery of waste
R12 úprava odpadů k aplikaci některého z postupů
R1 až R11
3 054 205 78 694 2 975 510 Treatment of waste for application of any of the operations numbered R1 to R11
R13 skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 143 797 99 145 44 651 Storage of wastes pending any of recovery operations
Odstranění celkem 4 883 818 623 840 4 259 977 Disposal, total
z toho:          
D1 ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu 3 625 415 33 639 3 591 777 Deposit into or onto land
D2 úprava půdními procesy 4 293 i.d. i.d. Land treatment 
D4 ukládání do povrchových nádrží 38 008 0 38 008 Surface impoundment
D8 biologická úprava 482 934 132 349 350 585 Biological treatment
D9 fyzikálně-chemická úprava 482 446 329 300 153 146 Physico-chemical treatment
D10 spalování na pevnině 76 172 71 076 5 096 Incineration on land
D13  úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů  D1 až D12  126 635 26 642 99 993 Adjustment of composition or mixing of waste prior to disposal
D14 úprava jiných vlastností odpadů před jejich odstraněním některým z postupů D1 až D13 26 309 24 946 1 363 Adjustment of other properties of waste prior to disposal
D15 skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 18 893 2 810 16 083 Storage of wastes pending any of disposal operations
Ostatní způsoby celkem   13 381 875 950 656 12 431 218 Other ways, total
z toho:          
N1 využití odpadů na terénní úpravy 3 610 200 116 467 3 493 733 Use of wastes for landscaping
N2 předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě 79 652 0 79 652 WWT sludge passed for use on agricultural land
N5 zůstatek na skladu k 31. 12. 3 766 572 281 216 3 485 356 Store balance, 31 December
N7 vývoz odpadu do členských
zemí EU
2 664 480 16 436 2 648 044 Waste exports to EU member states
N17 vývoz odpadu do zemí mimo EU 87 950 i.d. i.d. Waste exports to non-EU states
N8 předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití 32 452 30 32 422 Transfer of parts and wastes for re-use
N9 zpracování autovraků 74 499 66 607 7 892 Processing of car wrecks
N10 prodej odpadu jako suroviny 706 729 2 564 704 165 Sale of waste as a raw material
N11 využití odpadu na rekultivace skládek 425 368 27 731 397 638 Use of waste for the deposit reclamation
N12 ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky 1 101 315 106 366 994 949 Deposit of wastes as technological material to make landfills safe
N13 kompostování 406 248 0 406 248 Composting
N14 biologická dekontaminace 381 511 305 540 75 971 Biological decontamination
N18 zpracování elektroodpadů 44 883 27 623 17 260 Processing of electrical waste
           
*) zahrnuje veškeré odpady, se kterými bylo ve sledovaném
   roce nakládáno, tj. vyprodukované, převzaté od jiných firem
   a odebrané ze skladu
*) Includes all waste managed in the reference year, i.e. waste generated, transferred from other companies, and taken from store

source: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/F300440663/$File/w20011308.pdf

 

Waste by selected method of management

v  t              Tonnes
Kód
Code
Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 Indicator
  Nakládání s odpady
  celkem1)
28 183 522 27 658 315 27 952 975 30 506 667 30 237 544 Waste management,
  total1)
  v tom:            
  nebezpečné odpady 2 047 734 2 259 969 2 092 432 2 055 452 2 053 153 Hazardous waste
  ostatní odpady 26 135 788 25 398 346 25 860 544 28 451 214 28 184 392 Non-hazardous waste
  z toho:            
R4, R5 recyklace 4 858 334 4 851 084 4 515 307 5 211 842 5 726 180 Recycling
  v tom:            
  nebezpečné odpady 208 590 148 088 182 808 178 766 147 225 Hazardous waste
  ostatní odpady 4 649 745 4 702 996 4 332 499 5 033 076 5 578 955 Non-hazardous
  waste
D1–D5 skládkování a ostatní
  způsoby ukládání
  v úrovni nebo pod
  úrovní terénu
4 789 870 4 271 089 4 169 356 4 990 482 3 668 271 Deposit into or onto
  land (e.g. landfill)
  v tom:            
  nebezpečné odpady 76 933 45 102 60 289 53 285 36 717 Hazardous waste
  ostatní odpady 4 712 937 4 225 988 4 109 067 4 937 196 3 631 554 Non-hazardous
  waste
R1, D10 spalování 624 537 653 164 822 781 1 007 266 1 035 220 Incineration
  v tom:            
  nebezpečné odpady 122 772 128 879 91 434 107 918 109 336 Hazardous waste
  ostatní odpady 501 765 524 285 731 347 899 348 925 883 Non-hazardous
  waste
               
*) zahrnuje veškeré odpady, se kterými bylo bylo ve sledovaném roce nakládáno, tj. vyprodukované, převzaté od jiných firem a odebrané ze skladu *) Includes all waste managed in the reference year, i.e. generated, transferred from other companies, and taken from store 
1) zahrnuje odpady z podniků a obcí 1) Includes waste from enterprises and municipalities.

source: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/F300441BD7/$File/w20011309.pdf

 

Import and export of waste

v t                     Tonnes
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
Dovoz celkem 115 312 170 670 269 615 444 548 350 457 441 726 441 700 782 887 Import, total
z toho nebezpečné 3 327 1 040 19 836 10 114 13 412 504 97 24 365 Hazardous
Vývoz celkem 925 028 1 232 050 1 579 463 1 870 337 1 539 549 2 053 595 2 303 712 2 752 429 Export, total
z toho nebezpečné 9 396 12 943 1 992 7 305 9 599 12 883 12 927 16 512 Hazardous

source: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/F300442B1B/$File/w20011310.pdf

 

Generation of secondary raw materials

v t   Tonnes
  2012  
Druhotné suroviny celkem 20 788 673 Secondary raw material total 
z toho:   from:
z drahých kovů 9 precious metals
ze železných kovů (vč. oceli) 3 446 026 ferrous metals (inc. steel)
z mědi a slitin mědi
(mosaz, bronz)
32 936 copper and copper alloys
(brass, bronze)
z niklu 57 nickel
z hliníku 75 258 aluminium
z olova 4 122 lead
ze zinku 4 307 zinc
z cínu 53 stannum
z ostatních neželezných kovů 56 027 non-ferrous metals
ze skla 238 474 glass
z papíru a lepenky 583 281 paper and paper board
z plastu 296 377 plastic
z pneumatik 66 tyres
z pryže (kromě pneumatik) 8 559 rubber (except tyres)
z textilu 6 655 textile
ze dřeva 162 006 wood
z použitých (odpadních)
minerálních olejů
755 used (waste)
mineral oils
ze stavebních hmot 3 502 483 construction materials
z křemíku 29 408 silicon
z energetických procesů 11 801 139 thermal processes
z ostatních nekovových materiálů 428 391 other non-metal materials

source: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/F300445596/$File/w20011313.pdf

 

 

Useful resources:

http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ - Waste Management Information System of the Ministry of Environment

http://www.czso.cz/ - Czech Statistical Office